Изготвяне на годишни данъчни деклараци на физцически лица
Изготвяне на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и подаване по интернет с електронен подпис (при плащане на данъка до 30.04 се ползва отстъпка 5% за част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация) от 50 до 100 лв.
Изготвяне на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с баркод и подаване от физическото лице (при подаване на деклерецията и плащане на данъка до 10.02 се ползва отстъпка 5% за част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация) от 50 до 80 лв.
Таксата е на брой декларация се оределя в зависимост от сложността и броя на приложеният към декларацият
Счетоводни обслужване на физически лица регистриани по ДДС
Възнаграждение за изготвяне и подаване чрез електронен подпис на декларации по ЗДДС.
Брой документи на месец Месечно възнаграждение
До 20 док. 100.00 лв.
От 21 до 40 док. 150.00 лв.
От 41 до 80 док. 200.00 лв.
От 81 до 120 док. 250.00 лв.
От 121 до 200 док. 300.00 лв.
От 201 до 300 док. 350.00 лв.
Над 301 по договаряне
За физически лица на месечно счетоводно обслужване изготвянето на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и подаване по интернет с електронен подпис е включено в обхвата на услугата и не се дължи допълнително възнаграждение.
Оработка на възнаграждения и подаване на данни в песоналния регистър от осигурители физически лица и за самоосигуряващсе лица
Брой осигурени лица Месечно възнаграждение
1 бр. осигурено лице 20.00 лв.
2 бр. до 5 бр. осигурени лица на брой лице 10.00 лв.
Над 5 бр. осигурено лице По договаряне

Допълнителни такси:

Данъчни ревизии и проверки такса в размер на 1/2 от месечната такса за обслужване за броя месечни периоди в обхвата на ревизията или проверката, но не по-малко от 200 лв.
Подаване на искания и получаване на удостоверение – 20 лв. за всяко удостоверение
Издаване на фактури от името на КЛИЕНТА – 2 лв. на фактура.
Извършване на разплащания за осигурителни вноски, данъци и такси от името на КЛИЕНТА - 5лв. на платежно нареждане.

*Забележка:

1. "Документ" е една фактура, сметка или квитанция.
2. "Осигурено лице" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.
3. КБС ООД си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени.
4. Всички цени са в български левове без включен Данък върху добавената стойност (ДДС).


Гр. София пк. 1113 ж.к Изток
ул. Самоков 28 Г- партер,
офис 1 Бизнес център ESTE
тел: 0893 68 34 69
info@qbs.bg