СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Текущо счетоводно обслужване

Текущо счетоводно обслужване
Изготвяне на счетоводна политика;
Обработка на първичните счетоводни документи - проверка,класиране,съхраняване;
Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство;
Текущо осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и НСФОМСП
/националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия/;
Аналитично отчитане на стопанските операции според изискванията на фирмата от информация;
Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента;
Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента;
Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет;
Отчитане на складови наличности;
Отчитане на дълготрайни активи;
Начисляване на амортизации;
Съставяне на амортизационни планове/счетоводен и данъчен/ за дълготрайните активите;
Ежемесечно изготвяне и подаване по електронен път на Справка-декларация, Дневник за покупките, Дневник за продажбите по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС;
Изготвяне и подаване на VIES декларации;
Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
Изготвяне на справки, поискани от клиента;
Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки;
Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП;
Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране;
Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство;
Изготвяне на междинни финансови отчети;
Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет;
Отчитане на складови наличности;
Отчитане на дълготрайни активи;
Начисляване на амортизации;
Съставяне на амортизационни планове/счетоводен и данъчен/ за дълготрайните активите;
Ежемесечно изготвяне и подаване по електронен път на Справка-декларация, Дневник за покупките, Дневник за продажбите по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС;
Изготвяне и подаване на VIES декларации;
Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
Изготвяне на справки, поискани от клиента;
Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки;
Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП;
Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране;
Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство;
Изготвяне на междинни финансови отчети;
Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ и НСИ;
Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност);
Представителство при провеждане на ревизии и одити;

Годишно счетоводно приключване

Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и НСФОМСП /националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия/;
Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО/Закон за корпоративоното подоходно облагане/ ;
Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети и статистически форми за Националния статистически институт;

РАБОТНИ ЗАПЛАТИ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения съгласно изискванията та Кодекса на труда.
Подаване на информация в НАП за сключените и прекратени трудови договори /Уведомления по чл.64 ал.5 от КТ/;
Ежемесечно изготвяне на ведомост за работна заплата, сметки за изплатени суми и рекапитулации;
Изготвяне и подаване на Декларации Обр.1 и 6 съдържащи информация за осигурените от клиента лица;
Регистрация и подаване в НОИ на болнични листове за служители и работници.
Изготвяне на УП – 2 и УП - 3
Изготвяне на сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата;
Попълване на трудови и осигурителни книжки.
Изготвяне удостоверения, служебни бележки и др. за персонала
Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата към бюджета

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
Подготовка на данъчни справки и уведомления
Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни
Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК
Анализ и оценка на данъчни актове, действия или бездействия на органите от НАП
Анализ и оценка на ревизионни доклади и актове на администрацията и оценка на констатациите и на определените данъчни задължения
Съвети при предоставянето на необходимата информация и документи до НАП

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Събиране на документи от офиса на клиента;
Обявяване на годишни финансови отчети в Агенция по вписванията;
Извършване на разплащания за осигурителни вноски, данъци и такси от името на клиента;
Издаване на фактури от името на клиент;
Регистрация на фирми;
Подaване на документи към различни институции;
Удостоверения за актуално състояние, наличие или липса на задължения;
Изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за кредит;
Представителство и защита при провеждане на ревизии и одит;
Финансови, счетоводни и юридически консултации;
Изготвяне на необходимите документи и попълване на заявления;


Гр. София пк. 1113 ж.к Изток
ул. Самоков 28 Г- партер,
офис 1 Бизнес център ESTE
тел: 0893 68 34 69
info@qbs.bg